ประวัติความเป็นมาของหน่วย


มณฑลทหารบกที่ 14 ตั้งอยู่ทางดินแดนภาคตะวันออก เลียบชายฝั่งทะเล แนวถนนสุขุมวิท ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 80 กม. ที่ตั้งปัจจุบัน คือ ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

จังหวัทหารบกฉะเชิงเทรา เดิมมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายศรีโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีภารกิจให้การสนับสนุนทางด้านธุรการ และการส่งกำลัง บำรุงให้ ช.พัน.21 รอ. ต่อมามีคำสั่ง ทบ. (ลับเฉพาะ) ที่ 82/13 ลง 13 ส.ค.13 เรื่องการย้าย จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา มาเข้าที่ตั้งใหม่ที่ ค่ายกิตติขจร อ.เมือง จ.ชลบุรี และเปิดสำนักงานใหม่ เมื่อ 7 ก.ย.13 เพื่อสนับสนุน ร.21 รอ. อีกหน่วยหนึ่ง จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดทหารบกชลบุรี ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 147/15 ลง 3 ส.ค.15 และลงประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 130 ลง 29 ส.ค.15 (จึงถือเอา วันที่ 3 ส.ค.ของทุกปีเป็นวันคล้าย วันสถาปนา จังหวัดทหารบกชลบุรี และจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาทุกปีจนถึงปี 2533) ต่อมา ทบ. ได้ขยายอัตราจังหวัดทหารบกชลบุรี และให้ ผู้บัญชาการทหารบกชลบุรี มียศเป็น พลตรี ในปี 2524 เดิม จังหวัด- ทหารบกชลบุรีขึ้นกับมณฑลทหารบกที่ 2 จนถึงปี 2524 ได้มีกฏกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2524) ให้ตัดจากการเป็นหน่วยขึ้นตรง ของมณฑลทหารบกที่ 2 มาเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองทัพภาคที่ 1 โดย มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จ.จันทบุรี และ จ.ตราด จังหวัดทหารบกชลบุรี ใช้ อฉก. หมายเลข 5220 ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 61/24 ลง 8 พ.ค.24 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2513 (ครั้งที่3) ต่อมา จังหวัดทหารบกชลบุรี ได้แปรสภาพเป็น มณฑลทหาร บกที่ 14 ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 129/33 ลง 14 ส.ค.33 เรื่องแปรสภาพ หน่วย และปรับการจัดหน่วยมณฑลทหารบกมณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก และหน่วยถือเอา วันที่ 14 ส.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 14 มีพิธีการประกอบพิธีทางศาสนา โดยเริ่มในปี พ.ศ.2534 เป็นปีแรก มณฑลทหารบกที่ 14 มีพื้นที่ รับผิดชอบเพื่อพิทักษ์พื้นที่เขตหลังตามแผนป้องกันประเทศ (ยามสงคราม) ดังนี้คือ จ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จ.จันทบุรี, จ.ตราด และ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ยกเว้นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ นาวิกโยธิน)

Scroll